​​ خدمات نظارت بر انحلال

​​ با توجه به قانون تجارت مبني بر منصوب نمودن مديران و ناظران تصفيه و نظارت بر امر تصفيه شرکت ها ، این موسسه مي توانند با توجه به آشنايي با قوانین مالي و مالياتي خدمات مربوط به نظارت بر امور تصفيه شامل مدیر تصفیه و اقدامات قانوني در مدت تصفيه، ، اخذ مفاصا حساب مالياتي و بيمه و انجام کلیه مراحل انحلال تصفيه اقدام نمايند