​​ خدمات حسابداری

​​ خدماتی که این موسسه به مشتریان خود در زمینه حسابداری ارائه مینماید بشرح زیر میباشد

• خدمات مالی و حسابداري
• خدمات حقوق دستمزد
• خدمات تهیه اظهارنامه های مالیاتی و گزارش های فصلی
• خدمات تهیه صورتهای مالی