واحد مديريت

آدرس: خيابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه پژوهشگاه دوم ، پلاک 22، طبقه دوم
تهران ،کد پستی 1514613914
تلفن: 8- 88504586 ،، 88741394 ،، 88761346 ،، 88520354
فكس: 88170279
bayatrayan@bayatrayan.com : پست الكترونيكي

واحد حسابداری

آدرس: خيابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه پژوهشگاه دوم ، پلاک 22، طبقه دوم
تهران ،کد پستی 1514613914
تلفن : 88733377 ،، 88733530
فكس: 88170279
bayatrayan@bayatrayan.com : پست الكترونيكي

واحد حسابرسی

آدرس: خیابان کریم خان، ابتدای خیابان ایرانشهر، پلاک 243طبقه دوم