​​ حوزه فعالیتهای حرفه ای و تخصصی

بطور کلی مشتریان موسسه در زمینه ها و صنایع زیر فعالیت دارند و این موسسه امادگی ارائه خدمات مشتریان در صنایع مختلف میباشد :

• نفت و گاز

• بانکداری

• بیمه

• حمل و نقل

• پیمانکاری ساختمانی و صنایع

• تولیدی و بازرگانی

• سرمایه گذاری

• صندوق های سرمایه گذاری

• خدماتی و بازگانی

• مخابراتی

• صنایع خودرو

• صنایع دارویی و بهداشتی

• صنایع شیمیایی و پتروشیمی

• صنایع غذایی

• صنعت ساختمان و سیمان

• حمل و نقل

• پیمانکاری ساختمانی و صنایع

• تولیدی و بازرگانی