​​ خدمات حسابرسي مالی و مالیاتی

​​ خدماتی که این موسسه به مشتریان خود در زمینه حسابرسی مالی و مالیاتی ارائه مینماید بشرح زیر میباشد:

• حسابرسي صورت های مالی تهیه شده براساس استانداردهای حسابداری ایران
• حسابرسی صورت های مالی تهیه شده مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)
• تهیه صورت های مالی براساس استاندارد های بین المللی(IFRS)
• خدمات حسابرسي داخلي
• حسابرسي ويژه/ شرکت آزمائی (Financial and Tax Due Diligence)
• حسابرسی بر اساس روشهای توافقی
• حسابرسی مالیاتی
• خدمات بازرس قانونی
• خدمات حسابرسي در صندوق هاي سرمايه گذاري