​​ خدمات مشاوره مديريت

​​ خدماتی که این موسسه به مشتریان خود در زمینه حسابداری ارائه مینماید بشرح زیر میباشد:

• مشاوره در خصوص اصلاح ساختار مالی شرکت ها
• مشاوره در خصوص ریسکهای مدیریت
• طراحي و پياده سازي سيستمهاي مالي و حسابداری