​​ خدمات مشاوره مالی، مالياتي و تأمين اجتماعي

​​ خدماتی که این موسسه به مشتریان خود در زمینه مشاوره مالی و مالیاتی ارائه مینماید بشرح زیر میباشد:

• ماليات اشخاص حقوقی (شركت ها)
• ماليات بر ارزش افزوده
• خدمات مشاوره بیمه اجتماعي
• قانون تجارت
• خدمات مشاوره در زمینه تشكيل شركتهاي مشترك بين المللي(Joint Ventures)
• خدمات مشاوره در امور مالي اشخاص حقوقي
• تنظیم دفاعیات و شرکت در جلسات حل اختلاف مالیاتی